Φορείς

Η έρευνα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

ΕΙΕ logo white

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Το ΕΙΕ από το 1958 έως σήμερα αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και μεγαλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ευρεία επιστημονική έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών. Σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί πυλώνα πρωτογενούς έρευνας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνή πόλο προώθησης της επιστημονικής γνώσης.

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και την διάχυση νέας γνώσης που αποτελεί βασικό σκοπό του, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημοσιευθεί σημαντικός αριθμός ερευνών για τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα) και της Κύπρου.

foreis logo

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α με αρμοδιότητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ 207/Α/10-8-1976) και έχει ως αποστολή την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, που συνίστανται σε ναυάγια αρχαίων πλοίων, οικισμών ή αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών. Από το 2003, που κηρύχτηκαν ως μνημεία τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών άνω των 50 ετών από την ημερομηνία ναυαγήσεώς τους, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών στοιχείων που περικλείουν, διότι παρουσιάζουν ιστορικό, τεχνολογικό, επιστημονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προστατεύει και αυτά. (ΦΕΚ 1701/Β/19-11-2003)